Peter Christensen Teilmann  
kontakt / foredrag & kurser / kulturformidling / publikationer / cv
 
 
 

foredrag & kurser

foredrag
>> kurser

 

Kulturformidling (www.kulturformidling.info)

Den litterære institution

Den boglige og den digitale litteratur

Litterære genrer og litterær kultur i 1700-tallet

Litterær videnskabelighed og formidling

Komparative litteraturstudier og komparatible kortformer i dansk litteratur 1600-2000

Halfdan Rasmussen – et skyggekabinet i moderne dansk lyrik

Litterær parodi og satire i dansk litteratur 1600-2000

Litterær karakter

Læseren ind i forfatterskabet og ud igen

Danske digtere i det 20. århundrede

Litteratur og historie – litteraturhistoriografi

Kanon- og klassikerproblemer i dansk litteratur 1600-2000

Litteraturen: videnskaben, kritikken, institutionen

Essayistik: litteratur, videnskab og kommunikationsform

Tekst og drama

Kommunikation – inden for og ud over den litterære-akademiske institution

Tage Skou-Hansen – litterær kulturhistorie og forfatterskabslæsning

På kryds og vers – de unge og de ældre i nyere dansk litteratur

Holberg i det 21. århundrede – en klassiker på nye vilkår

Ældre og Yngre Litteraturhistorie
Nyeste litteratur
Kultur- og mediehistorie

 

Litterær videnskabelighed og formidling

Kurset har et motto på skrømt: "Ikke desto mindre er Disputatzer dog nyttige: Unge Folk vænnes ved dem at tale offentlig uden Forvirrelse, de komme uformerkt til det, man kalder Presence d’Esprit; de vænnes til at bruge alle Sielens Kræfter paa een Gang ... sielv at giøre sig fornuftige Tanker, at see Tingene an paa den Svage Side og at prøve, hvad Kræfter de har til selv at tænke Noget." (Jens Kraft 1751)

Kurset henvender sig overvejende til enhver studerende på kandidatniveau, uanset faglig interesse, og til specialestuderende inden for de litterære områder (ellers er specialets emne principielt underordnet).

Kurset drejer sig om at undersøge og kvalificere en række væsentlige og basale problemer i det videnskabelige arbejde med litteratur og akademisk kommunikation. Det vil sige problemtyper eller -felter, der oftest indgår som afledte diskussioner i undervisning, opgave- og specialeskrivning, men som i dette kursus gøres til centrale emner for perspektivering og diskussion. Litteraturanalytiske spørgsmål tages op, men med primært sigte på at belyse disses metodiske, teoretiske og historiske forudsætninger og kommunikationsmæssige konsekvenser.

Stikordene til kurset er blandt andre: Litteraturhistoriens praktiske og teore-tiske dilemmaer (historiografi og historieskrivning), Litteraturens konkrete historier, Klassikerdiskussionen, Genrediskussionen, Værkbegrebet, Forfatterskabsstudiet (monografi og digterportræt), Teori og videnskabelighed, Metaforik og videnskabe-lighed, Videnskabelig impressionisme og formalisme, Essayistik og viden-skabelighed, Kritik og videnskabelighed, Litterær leksikografi, Det moderne i litteraturen til en given tid, Litteraturvidenskabens grænsefelter (filosofi, sprogvidenskab, dramaturgi, kultur- og medier), Litteraturens institutionelle historie, Litteraturens kultur og kulturbegreb etc.

Kurset er et mere frit forpligtende fagligt forum end et normalt kandidatfag, og dets væsentligste hensigt er at styrke den enkeltes evne til kommunikation af, refleksion over og praktiske arbejde med det videnskabelige arbejde, opgaveskrivning og specialet (uden fx at stjæle tiden og stoffet fra det egentlige specialearbejde). Kurset kan bygges op om en række heldagsseminarer med hvert deres overordnede emne indenfor kursets faglige perspektiv og så vidt muligt afstemt efter deltagernes konkrete forslag og bidrag.

Hvert seminar funderes på to forelæsninger ved underviseren. De omfatter forskellige litteraturhistoriografiske, litteraturteoretiske, litteraturkritiske, kulturhistoriske og kommunikationsbaserede topoi, der er af relevans for den litterære videnskabelighed i opgaveskrivningen såvel som i den videnskabelige, til dels forskningsbaserede afhandling som et speciale er.

Dertil kommer de enkelte deltageres korte tekstkommentarer og opgave- eller specialerelaterede oplæg (i krydspunktet mellem opgave-/speciale-emne og kursets arbejdsfelter, efter nøje aftale!) fra deltagernes side. Disse kan samtidig tjene som forberedelse til opgaveskrivning. Som baggrund for det hele udleveres et omfattende tekstkompendium, der siden suppleres efter konkrete forslag fra de studerende. Desuden inddrages et web-forum for holdet aktivt i forløbet, både som undervisningsaktør og kommunikationsform.

Derudover består kurset af en introduktionsforelæsning og ekstrasessioner og/eller individuel vejledning efter deltagernes ønsker – foruden evt. gæsteforelæsere og deltagelse på offentlige seminarer. Kurset kan føre til en samlet elektronisk publikation af oplæg og opgaver.